Wat we doen

Als de officiële gesprekspartner van woningcorporatie Dudok Wonen heeft de huurdersbelangenvereniging sinds de nieuwe woonwet (2015) invloed op het huurbeleid van alle huurders bij Dudok Wonen. Het bestuur van de huurdersbelangenvereniging bestaat uit zes enthousiaste leden met elk hun eigen expertise.

Het bestuur heeft als doel dat alle woningen van goede kwaliteit zijn, een hedendaags niveau hebben, dat ze betaalbaar en duurzaam zijn en in een leefbare, veilige wijk staan.


Advies

In de samenwerkingsovereenkomst met Dudok Wonen staan de rechten en plichten van zowel de corporatie als de huurdersbelangenvereniging vastgelegd. De HBV geeft allereerst advies aan Dudok Wonen over het huurbeleid. Dit advies kan zowel gevraagd als ongevraagd zijn. Dudok Wonen is overigens in sommige gevallen ook wettelijk verplicht de huurdersbelangenvereniging om advies te vragen. Onderwerpen variëren van het onderhoud en verbeteren van woningen, de aankoop en verkoop van woningen, sloop en nieuwbouw, huurprijzen, participatie en leefbaarheid en het beleid over zelfaangebrachte voorzieningen van huurders.


Informatie

Verder heeft de huurdersbelangenvereniging recht op informatie van Dudok Wonen over het vaststellen en wijzigen van de statuten van Dudok Wonen, bijzondere huurovereenkomsten en bijzondere voorwaarden die Dudok Wonen vastlegt. Dudok Wonen is wettelijk verplicht die informatie te geven, zodat de huurdersbelangenvereniging op de hoogte kan blijven van wat er zich bij de huurders en de corporatie afspeelt.


Instemming

De huurdersbelangenvereniging heeft ook het recht om wel of niet in te stemmen met specifieke voorstellen van Dudok Wonen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de servicekosten of de kosten van aanvullende dienstverleningen van Dudok Wonen.


Voordracht

Daarnaast heeft de huurdersbelangenvereniging het recht om personen voor te dragen voor de Raad van Commissarissen en de Geschillencommissie. In de Raad van Commissarissen kan de huurdersbelangenvereniging bindend voor 2 zetels personen voordragen en bij de Geschillencommissie voor 1 zetel. Dit zorgt ervoor dat de juiste persoon gekozen kan worden door de huurders, die hierin vertegenwoordigd worden door het bestuur.


Direct contact met huurders

Het bestuur heeft regelmatig overleg met de directie van Dudok Wonen, maar gaat ook zelf op pad om te horen wat er leeft onder de huurders. Om zich te laten ondersteunen kunnen speciale commissies ingesteld worden. In die commissies zitten vrijwilligers die een bepaald onderwerp gaan uitzoeken, bijvoorbeeld het verloop van de renovatiewerkzaamheden in een complex. De resultaten van het onderzoek kan het bestuur als het nodig is aankaarten bij Dudok Wonen. Wilt u ook meepraten en zitting nemen in een commissie, dan ontvangt het bestuur graag uw reactie via het contactformulier.


Overleg met bewonerscommissies

Met de bewonerscommissies binnen Dudok Wonen heeft het bestuur regelmatig overleg. Als uit dat overleg zaken naar voren komen die voor alle huurders van belang kunnen zijn, brengt het bestuur dat onder de aandacht bij Dudok Wonen.


Ledenvergaderingen

Daarnaast organiseert het bestuur verschillende activiteiten om erachter te komen wat er onder de huurders speelt. Het bestuur organiseert 2 keer per jaar een ledenvergadering. Eénmaal een algemene ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over wat er allemaal is gebeurd en wat het bestuur van plan is. De tweede bijeenkomst kan over een specifiek onderwerp gaan, zoals huurwensen. Bij allebei de bijeenkomsten discussiëren de aanwezige leden mee en geven aan wat zij ervan vinden. Huurders worden zo betrokken bij het overleg tussen de huurdersbelangenvereniging en Dudok Wonen.